Partnerzy


Doradztwo i wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

Respect Dienst Polski Pedagog

zCzy bawi? si? z razem dzieckiem?

Nie ka?de dziecko, od razu potrafi bawi? si? samo. Jedno b?dzie potrafi?o zabawi? si? chocia?by pieluszk?, klockiem, inne do zabawy b?dzie potrzebowa?o drugiej osoby. Ale czy tylko o to chodzi, by dziecko potrafi?o samo si? bawi?, a rodzice mieli czas dla siebie?

Zabawa dla dziecka jest jednym z najwi?kszych ?róde?, które wyzwala rado??. Umiej?tnie ukierunkowana od najwcze?niejszych chwil dzieci?stwa mo?e bawi?, uczy?, rozwija?. Niew?tpliwie wzmacnia wi?zi pomi?dzy dzieckiem a rodzicami. Od pierwszych miesi?cy ?ycia, maluszek poznaje ?wiat dzi?ki zmys?om, które umiej?tnie stymulowane przyczyniaj? si? do prawid?owego rozwoju.

 

Dlatego zach?cam wszystkich rodziców do wspólnej zabawy, rozwijania dziecka na wielu p?aszczyznach, zmys?owej, emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej. Wa?ne jest zachowanie równowagi pomi?dzy tymi p?aszczyznami.

Rozwój intelektualny, jest bardzo wa?ny, u?atwi pó?niejsz? nauk? w szkole. Nie nale?y jednak zapomina?, ?e nasza pociecha równie? powinna sprawnie funkcjonowa? w grupie, pomó? jej wi?c rozpoznawa? i kontrolowa? emocje, zadbaj równie? o rozwój fizyczny.

Do zabawy z dzieckiem nie potrzebujemy starannie zaplanowanego czasu, czy te? wielkiego wysi?ku, zb?dne s? równie? drogie, nic nie wnosz?ce zabawki. Wystarczy troch? inwencji w?asnej i rado?ci jak? otrzymasz w zamian od dziecka.

Zacz?? mo?na ju? od pierwszych miesi?cy, kiedy niemowl? zaczyna chwyta? przedmioty, wystarczy podawa? i zabiera? np. grzechotk?. Male?stwo na r?kach poznaje ?wiat z innej perspektywy, nie s? to zabawy w?a?ciwe, jednak próbuj? zaznaczy? jak wa?na jest ?wiadoma stymulacja rozwoju naszych dzieci. Do pierwszego kwarta?u odradzam obwieszanie ko?ysek karuzelkami, zabawki powinny wisie? w odleg?o?ci 2m od wzroku dziecka, w tedy jest w stanie wodzi? swobodnie za nimi wzrokiem. Mog? to by? np du?e baloniki. W pierwszym roku ?ycia najwa?niejszy jest umiar w stosowaniu wszelkich bod?ców.. Zmys?y s? bardzo wyostrzone. Niemowl? potrzebuje blisko?ci matki.

Dziecko uwielbia si? husta?, pcha?, ci?gn?? przedmioty, pokonywa? przeszkody. To wszystko rozwija motoryk?, wi?c wystarczy zabra? dziecko na plac zabaw, kupi? zabawk?, któr? b?dzie mog?o popycha?, uczestniczy? w zabawie. Z czasem zacznie bawi? si? z innymi dzie?mi, cho? pocz?tkowo, nawet je?li rówie?nicy b?d? w pobli?u, b?dzie bawi? si? raczej obok.

Zabaw? w?a?ciw? nale?y zacz?? oko?o 2 roku , w okresie intensywnego rozwoju psychomotorycznego i fizycznego. Zabawa dydaktyczna jest poniek?d narzucona dziecku, poniewa? tworzona jest ona przez osob? doros??, podlega pewnym regu?om, stymuluje rozwój spo?eczny. Ja jednak wola?abym skoncentrowa? si? na innych jej formach, które przynios? równie du?o po?ytku jak i rado?ci.

Warto zadba? by pocz?tkowo razem z dzieckiem uk?ada? puzzle, klocki, budowa? coraz bardziej skomplikowane konstrukcje, malowa?, lepi?, wszystko co usprawni wyobra?ni?- procesy my?lowe i ma?e r?czki, koordynacj? wzrokowo-ruchow?, dodatkowo zadbamy o budowanie coraz szerszych wi?zi. Stymulujmy rozwój emocjonalny, który pocz?tkowo zwi?zany jest wy??cznie z osobami doros?ymi, przy których dzieci czuj? si? bezpiecznie i z którymi s? zwi?zane.

Naprawd? warto bawi? si? z dzie?mi w ka?dym wieku, zanim pójdzie do przedszkola czy szko?y, jak i pó?niej. Zabawa pomimo swych zalet jakie wnosi w stymulacj? rozwoju dzieci pozwoli nam wzmocni? nieocenione wi?zi z dzieckiem. Zach?cam do wspólnego poznawania ?wiata, z perspektywy naszego dziecka.

Ewa ?y?niewska

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: PiÄ…tek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzÄ…
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do koĹ„ca roku zostaĹ‚o 273 dni.
Zodiak: Baran

fb