Partnerzy


Doradztwo i wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

Respect Dienst Polski Pedagog

Polacy Polakom czy Holenderzy Polakom, nadaj? w?a?ciw? twarz?./ Den Haag 20-01-2013

Tak jak do?? nietypowy tytu? mojego artyku?u, tak i powód do napisania ksi??ki zatytu?owanej„Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland.”-(Sto lat t?sknoty. Historia Polski w Holandii), uwa?am za zaskakuj?cy. Tym bardziej, ?e ksi??ka zosta?a napisana przez holenderskiego profesora Wima Willemsa i Hanneke Verbeek.

wim

Du?a cz??? Polonii ma jak?? nadprzyrodzon? sk?onno?? do samobiczowania si? i my?lenia o Polakach w kategoriach szczerze mówi?c uw?aczaj?cym tym z nas, którzy ?yj? tu uczciwie, zak?adaj? rodziny, chodz? z podniesion? g?ow?, chocia? coraz bardziej wieje ju? nadanym nam stygmatem.

Bodaj?e w ubieg?y czwartek zada?am pytanie na profilu dziecko.nl, polskiemamy na FB, o powody do dumy, wynikaj?ce z tego, ?e jeste?my Polakami. Niestety nie nap?yn??o tyle odpowiedzi ile mog?abym sobie, czy nam ?yczy?.

?wiadomo?? powodów do dumy, musimy mie? g??boko zakorzenion?. Bo jak to potocznie mówi? „jak si? sam nie poszanujesz, to ci? nikt nie poszanuje”, nie poszanuje równie? twoich „Bogu ducha winnych” dzieci, które coraz cz??ciej wstydz? si? mówi? po polsku dlatego ?e nierzadko s? nieakceptowane przez holenderskie dzieci i ich rodziców.

Stygmat nadany przez Wildersa i podobnych mu populistów, w?ród s?abo jak i dobrze wydawa?oby si? wykszta?conego spo?ecze?stwa, wci?? si? utrzymuje. haga

Dlatego poinformowana o spotkaniu, zatytu?owanego „Sto lat PL w Nl”, ruszy?am do 80 km oddalonej Hagi, niemal?e w ciemno. Podekscytowana jak to zwykle ja bywam, jak co? pozytywnego ma si? wydarzy?.

Spotkanie zosta?o zorganizowane przez pani? Ma?gorzat? Bos-Karczewsk?, redaktor naczeln? portalu polonia.nl, wspó?autork? wcze?niej wspomnianej ksi??ki.

Wydarzenie to mia?o na celu przybli?enie nam Polakom i Holendrom, tre?ci powsta?ej ksi??ki, by jak us?ysza?am nada? nam Polakom twarz. Twarz inn?, od tej nadanej przez zaprz?gi Wildersa, czy jego „meldpunt”. (Obrzydliwej klik strony z donosami, jakiej dawne komunistyczne SB nie widzia?o, nie tylko z powodu braku dost?pu do internetu. W XXI wieku, w kraju starszej od nas powojennej demokracji. R?ce opadaj?. )

Ksi??ka, napisana w j?zyku holenderskim, jak dowiedzia?am si? na spotkaniu, opowiada o polskich emigrantach, w zasi?gu 100 lat, poczynaj?c od Pierwszej Wojny ?wiatowej. Zawiera prawdziwe historie Polaków, którzy si? tu osiedlili, wyzwalali Holandi? z r?k okupanta, obecnie tu ?yj?. Przedstawicieli sztuki, polonijn? inteligencj?, uczciwie pracuj?cych ludzi z katolickiego pa?stwa, którzy s? wrzucani do jednego worka z krajami ba?ka?skimi, Turkami, Maroka?czykami.

Spotkanie prowadzone w dwóch j?zykach polskim- przez pani? Ma?gorzat? Bos-Karczewsk? i holenderskim- przez wspó?autork? ksi??ki Hanneke Verbeek, pozwoli?o zrozumie? nam przes?anie wydanej w listopadzie ubieg?ego roku ksi??ki, pozna? kilka zawartych w niej historii naszych przodków. Prawdziw? wisienk? na torcie by?o dla mnie spotkanie z dzie?mi ?o?nierzy, którzy wyzwalali Holandi?. Obecnie bardzo dojrza?ych ludzi, w których Polsko?? i Polska ?yj? do dzisiaj. Tego ?ycz? sobie ka?dego dnia, kiedy patrz? na moje dziecko.

Kochani, jestem mega wdzi?czna tym ludziom, za spotkanie, za ksi??k?, któr? zakupi?am i zamierzam uwa?nie przeczyta?. Za to co robi? ka?dego dnia, mówi? pozytywnie o naszym kraju!. Pami?tajmy sk?d pochodzimy, ?wiadomi powodów do dumy nie dajmy si? szufladkowa?, mówmy g?o?no po polsku, zadbajmy o przekazanie naszej wiedzy, historii, tradycji, kultury, mi?o?ci do kraju naszym dzieciom. Szanujmy si? sami i nawzajem. Podkre?lajmy pozytywne strony naszej obecno?ci w tym kraju. Mówmy o sobie sami, tym razem na nasze szcz??cie zrobi? to kto? za nas, w bardzo pozytywny sposób. Wielkie dzi?kuj? i szacunek na r?ce tych ludzi.

PS

Ksi??k? po przeczytaniu, przeka?? do szko?y mojego dziecka, mo?e znajd? si? ch?tni, by przetrze? oczy. Gdybym by?a zamo?nym cz?owiekiem, kupi?am bym wi?cej egzemplarzy i wys?a?a do gazet, wszystkich mo?liwych mediów, z podpisem- lektura obowi?zkowa. Autorom ?ycz? ponownych wyda?.

Ewa ?y?niewska

2013-01-20

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: PiÄ…tek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzÄ…
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do koĹ„ca roku zostaĹ‚o 273 dni.
Zodiak: Baran

fb